Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
Wygrane wyroki w sprawach frankowiczów
#11
Kilka dni temu też wygrana

Sąd Okręgowy w Warszawie, wyrok z dnia 22 sierpnia 2018 r., sygn. akt XXV C 1727/16.

W uzasadnieniu:
m.in o sprostowaniu dyrektywy 93/13 i pokłosie uchwały SN III CZP 29/17.
"Podkreślić należy, że stosownie do art. 385 2 k.c. oceny zgodności postanowienia umowy z dobrymi obyczajami dokonuje się według stanu z chwili zawarcia umowy, biorąc pod uwagę jej treść, okoliczności zawarcia oraz uwzględniając umowy pozostające w związku z umową obejmującą postanowienie będące przedmiotem oceny. Ponadto zgodnie z brzmieniem art. 4 dyrektywy, nadanym sprostowaniem z 13 października 2016 r. (Dz. Urz. UE. L z 2016 r. Nr 276, poz. 17), nieuczciwy charakter warunków umowy jest określany z uwzględnieniem rodzaju towarów lub usług, których umowa dotyczy i z odniesieniem,
w momencie zawarcia umowy, do wszelkich okoliczności związanych z zawarciem umowy oraz do innych warunków tej umowy lub innej umowy, od której ta jest zależna. W rezultacie przy dokonywaniu oceny niedozwolonego charakteru określonego postanowienia umownego, w tym także oceny indywidualnej, nie ma żadnego znaczenia, w jaki sposób umowa była wykonywana przez strony. W szczególności nie ma znaczenia, czy przedsiębiorca rzeczywiście korzystał z możliwości, jakie wynikają dla niego z określonego brzmienia postanowień umownych. Istotne jest jedynie, że nie było żadnych przeszkód, aby z takich uprawnień, mogących naruszać interesy konsumenta, skorzystał. Postanowienie umowne ma niedozwolony charakter nie dlatego, że jest w niewłaściwy sposób wykorzystywane przez przedsiębiorcę – tym bardziej, że jest to okoliczność, która w toku wykonywania umowy może się zmieniać. To samo postanowienie nie może być abuzywne bądź tracić taki charakter jedynie w wyniku przyjęcia przez jedną ze stron umowy określonego sposobu jej wykonania, korzystania bądź niekorzystania z wynikających z niego uprawnień. Postanowienie jest niedozwolone, jeśli daje kontrahentowi konsumenta możliwość działania w sposób rażąco naruszający interesy konsumenta.
Dlatego też nie miało żadnego znaczenia dla stwierdzenia niedozwolonego charakteru określonych postanowień umownych to, w jaki sposób pozwany bank rzeczywiście ustalał kurs waluty, do której kredyt był indeksowany. Nie ma też znaczenia w jaki sposób bank finansował udzielanie kredytów indeksowanych, gdyż również to stanowi okoliczność leżącą poza łączącym strony stosunkiem prawnym a równocześnie związaną z wykonywaniem umowy, a nie chwilą jej zawarcia."
Odpowiedz
#12
Kolejna przegrana Raiffesiena.
26 października 2018, Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny w składzie:
Przewodniczący SSR (del.) Kamil Gołaszewski wydał wyrok, zasądzając od Raiffeisen Bank Polska z siedzibą w Warszawie na rzecz kredytobiorcy kwotę 23 388,93 CHF , co ciekawe w walucie CHF a nie w PLN ponieważ kredyt był denominowany a nie indeksowany, to rzadkość w dawnym Polbanku. Na początku listopada 2018 będą wydane kolejne wyroki przeciwko Raiffeisen i Getin Bank w tym samym XXV wydziale sądu.
Odpowiedz
#13
Deutsche Bank przegrywa w sądzie - umowa nieważna - Kredyt denominowany.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, wyrok z dnia 12 października 2018 r., sygn. akt VI C 2137/17.
,,1. główną przyczyną uwzględnienia powództwa było uznanie bezwzględnej nieważności całości umowy [art. 58 § 1 k.c.] w związku z naruszeniem art. 69 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Powyższe przepisy prawa nakładają na bank obowiązek oddania do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych. Zatem jednym z elementów przedmiotowo istotnych umowy kredytu jest oddanie przez bank do dyspozycji kredytobiorców precyzyjnie określonej kwoty środków pieniężnych. To stanowisko dodatkowo potwierdza przepis art. 69 ust. 2 pkt 2 który wskazuje, że jednym z koniecznych elementów umowy o kredyt jest określenie kwoty i waluty kredytu."
,,Sąd może uznać nieważność całości lub części czynności prawnej na podstawie art. 58 § 1 albo 3 k.c., przyjmując jednocześnie, iż dane postanowienie jest klauzulą niedozwoloną (art. 385 1 § 1 i 2 k.c.). Skutkiem jest wówczas bezwzględna nieważność części czynności prawnej, a nie uznanie jej za niewiążącą konsumenta."
,,Sąd równolegle do rozważań już przedstawionych chce wskazać, że w umowie zawartej przez strony znajdują się zapisy stanowiące klauzule niedozwolone. Jest to kolejny argument przemawiający za stwierdzeniem nieważności [ewentualnie bezskuteczności] zawartej przez strony umowy o kredyt hipoteczny."
,,4. Nadto, ocena zapisów umowy pod kontem ich ewentualnej abuzywności dokonywana jest na datę podpisania umowy. Ostateczne stanowisko, potwierdzające ten pogląd prawny tut. Sądu, przedstawił Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 20 czerwca 2018 roku [III CZP 29/17].
Zatem już w tym miejscu Sąd chce podkreślić, że ewentualne aneksowanie przez strony umowy, jak również następcze zmiany przepisów prawa pozostają bez znaczenia dla niniejszej sprawy. Tym samym, Sąd nie może również podzielić poglądu wyrażonego w orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 2015 r. [IV CSK 362/14] w zakresie wpływu art. 4 tzw. Ustawy antyspreadowej na przedmiot niniejszego postępowania."

,,W ocenie pozwanego jest okolicznością istotną, że jak twierdzi kursy walut w tabeli kursowej były oparte na kursach rynkowych i zmieniały się zgodnie ze zmianami rynku. Niemniej, powyższe rozważania całkowicie mijają się z istotą sprawy i nie mają w tym postępowaniu żadnego znaczenia. Tok rozumowania pozwanego jest mniej więcej taki – nawet jeśli zapisy dot. tabel kursowych stanowią klauzule niedozwolone, to nie mogą zostać automatycznie usunięte z umowy. Najpierw powodowie powinni udowodnić, że kursy walut stosowane przez bank w tabeli kursowej nie były kursami rynkowymi [cokolwiek to określenie miałoby znaczyć]. Takie rozumowanie jest błędne i niezasadnie stara się obarczyć słabszą stronę stosunku zobowiązaniowego ciężarem dowodu okoliczności nieistotnej w sprawie. Jednocześnie powyższe usiłuje doprowadzić do odwrócenia uwagi Sądu i strony powodowej od okoliczności rzeczywiście istotnych w sprawie. Zgodnie z treścią Dyrektywy nr 93/13 oraz orzecznictwa (...) wydanego na podstawie tej dyrektywy, jeśli dane zapisy wzorca umowy stanowią klauzule niedozwolone, to automatycznie przestają istnieć w umowie od chwili jej podpisania. Sąd już o tym wspomniał powyżej kilkakrotnie. Zatem, nie istnieje żaden dodatkowy warunek który by uzależniał powyższy skutek np. od wykazania przez powodów że kursy walut stosowane przez bank były kursami rynkowymi czy też nie. Odmienne spostrzeżenie doprowadziłoby do niedopuszczalnej redukcji utrzymującej skuteczność niedozwolonego postanowienia umownego. Zresztą samo pojęcie kursu rynkowego jest tak ogólne i nieoczywiste, że w zasadzie strona powodowa nie mogłaby udowodnić skutecznie swojego stanowiska w sprawie. Ponadto, takie [korzystne dla banku] spojrzenie na sprawę powodowałoby złagodzenie przymusu jaki na przedsiębiorcę nakłada Dyrektywa Rady nr 93/13. Przymusem tym ma być tworzenie wzorców umowy z poszanowaniem zasady równorzędności stron umowy, z poszanowaniem dobrych obyczajów oraz słusznych interesów konsumenta."

https://orzeczenia.ms.gov.pl/content/&#3...wdpxoKwQts
Odpowiedz
#14
Mamy pierwsze prawomocne odfrankowienie umowy Raiffeisen z powództwa kredytobiorcy. Można się powoływać na ten wyrok w celu kształtowania linii orzeczniczej.
Sąd Apelacyjny w Białymstoku wyrok z dnia 30.08.2018, kwota nadpłaty 493 tys. zł, odfrankowienie,Raiffeisen,
sygnatura sprawy - I ACa 316/18.
Odpowiedz
#15
Sąd Okręgowy w Częstochowie oddalił powództwo banku PKO BP o zapłatę blisko 200.000 CHF plus odsetki i koszty. Jest to kredyt kiedyś z banku Nordea (dokładnie kredyt Nordea - Habitat z sierpnia 2008 r.) sygn. akt I C 355/18, s. Jacek Włodarczyk.
Odpowiedz
#16
1) Wyrokiem z dnia 30 listopada 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Kamil Gołaszewski, XXV C 1599/17) uznał dwie umowy kredytu indeksowanego d. Getin Bank z 2007 r. za nieważne i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot kwoty zapłaconych rat ponad kwotę wypłaconą przez bank.
2) Wyrokiem z dnia 23 listopada 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (I C 1267/17) orzekł, że Umowa kredytu waloryzowanego mBanku nieważna, gdyż umowa jest sprzeczna z naturą stosunku prawnego oraz art. 69 ust. 1 ustawy prawo bankowe ze względu na możliwość dowolnego kształtowania wysokości zobowiązania kredytobiorcy przez bank oraz nałożenie ryzyka na kredytobiorcę. Sąd zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot dotychczasowych spłat kredytu jako dokonanych na podstawie nieważnej umowy. Wyrok jest nieprawomocny.
3) Wyrokiem z dnia 19 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli z (I C 1755/15), Sąd zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot zapłaconych rat kredytu stwierdzając w ustnych motywach rozstrzygnięcia, że umowa kredytu dawnego Bank Gospodarki Żywnościowej (denominowanego) jest nieważna. Wyrok jest nieprawomocny.
Odpowiedz
#17
Niektore kancelarie sa na tyle zapracowane ze nie maja czasu latac po tv. Sprawy frankowe to trudne tematy i oni naprawde maja co robic.
Odpowiedz
#18
Tu masz większą listę wygranych spraw http://www.sprawy-przeciwko-bankom.pl/wy...-frankowe/
Odpowiedz
#19
Czy to jest pełna baza wygranych spraw frankowiczów czy jest tego więcej? Podobno pozwów dotyczących kredytów frankowych jest tysiące a trudno doszukać się informacji ile spraw jest wygranych a ile przegranych?
Odpowiedz
#20
Wygranych też są setki ale nie ma żadnego ogólnego rejestru. Dowiesz się o wygranej jeśli kancelaria lub klient opublikuje taką informację. Nie ma innego sposobu
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości