Witaj, Gość
Musisz się zarejestrować przed napisaniem posta.

Użytkownik
  

Hasło
  

Szukaj na forum

(Zaawansowane szukanie)

Statystyki
» Użytkownicy: 376
» Najnowszy użytkownik: Wyrokisadowe
» Wątków na forum: 266
» Postów na forum: 978

Pełne statystyki

Użytkownicy online
Aktualnie jest 8 użytkowników online.
» 0 Użytkownik(ów) | 7 Gość(i)
Google

Ostatnie wątki
PKO BP kolejna przegrana ...
Forum: Kredyty we frankach
Ostatni post: Wyrokisadowe
11 godzin(y) temu
» Odpowiedzi: 0
» Wyświetleń: 12
BTE Banku PKO BP (Nordea ...
Forum: Kredyty we frankach
Ostatni post: Wyrokisadowe
11 godzin(y) temu
» Odpowiedzi: 0
» Wyświetleń: 4
mBank przegrywa prawomocn...
Forum: Kredyty we frankach
Ostatni post: Wyrokisadowe
Wczoraj,
» Odpowiedzi: 0
» Wyświetleń: 5
Nordea-Habitat. Bank PKO ...
Forum: Kredyty we frankach
Ostatni post: Wyrokisadowe
Wczoraj,
» Odpowiedzi: 0
» Wyświetleń: 5
Getin Bank (Metrobank) - ...
Forum: Kredyty we frankach
Ostatni post: Wyrokisadowe
Wczoraj,
» Odpowiedzi: 0
» Wyświetleń: 4
Raiffeisen Polbank Bezsku...
Forum: Kredyty we frankach
Ostatni post: Wyrokisadowe
Wczoraj,
» Odpowiedzi: 0
» Wyświetleń: 4
Getin bank - umowa nieważ...
Forum: Kredyty we frankach
Ostatni post: Wyrokisadowe
Wczoraj,
» Odpowiedzi: 0
» Wyświetleń: 4
Raiffeisen prawomocny wyr...
Forum: Kredyty we frankach
Ostatni post: Wyrokisadowe
Wczoraj,
» Odpowiedzi: 0
» Wyświetleń: 5
Getin Bank odfrankowiona ...
Forum: Kredyty we frankach
Ostatni post: Wyrokisadowe
Wczoraj,
» Odpowiedzi: 0
» Wyświetleń: 4
Deutsche Bank - umowa nie...
Forum: Kredyty we frankach
Ostatni post: Wyrokisadowe
Wczoraj,
» Odpowiedzi: 0
» Wyświetleń: 5

 
  Raiffeisen Polbank kolejna przegrana - bank pozywa
Napisane przez: Wyrokisadowe - Wczoraj, - Forum: Kredyty we frankach - Brak odpowiedzi

sygn. akt II C 925/16 wyrok z z dnia 20.10. 2017 roku

,W ocenie Sądu Okręgowego, łącząca strony umowa kredytu hipotecznego zawierała w swojej treści, m.in. klauzule abuzywne, powodujące bezskuteczność postanowień umownych.

Zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – prawo bankowe (brzmienie ustępu 1 w dniu zawarcia umowy i w dniu dzisiejszym jest tożsame), przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

W ocenie Sądu, rację mają pozwani, że zawarta przez strony umowa kredytu w zakresie, w jakim odnosiła się do indeksacji do waluty obcej, okazała się niezgodna z art. 69 ust. 1 prawa bankowego, który – jako norma bezwzględnie obowiązująca – wyklucza możliwość waloryzacji kwoty kapitału na podstawie innych mierników wartości. W umowach kredytu immanentną cechą jest obowiązek kredytobiorcy do zapłaty odsetek, które pełnią nie tylko funkcję wynagrodzeniową w stosunku do kapitału, ale również funkcję waloryzacyjną. Wynika to z założenia, że umowna waloryzacja kapitału kredytu poprzez klauzule waloryzacyjne lub indeksacyjne (w rozumieniu art. 358 1 § 2 k.c.) nie tylko wymagałaby wyraźnej podstawy w zgodnym zamiarze stron i celu umowy (art. 65 k.c.), lecz także powinna być zbudowana poza ramami umowy kredytowej. Dopuszczenie do waloryzacji kwoty nominalnej kredytu w oparciu o dodatkowe, oprócz odsetek, kryteria (w przedmiotowej sprawie w oparciu o walutę obcą) stanowi rażącą i nieuzasadnioną dysproporcję praw kredytobiorców i banku. Ponadto, taka konstrukcja stanowi zaprzeczenie funkcji waloryzacji świadczenia w rozumieniu art. 358 1 § 2 k.c. Celem tego przepisu jest bowiem zabezpieczenie się obu stron kontraktu przed zmiennymi czynnikami ekonomicznymi, a w szczególności przed zmianą siły nabywczej pieniądza. W takim ujęciu zaś zabezpieczeniu podlegałyby tylko i wyłącznie interesy banku, jako kredytodawcy, co jest nie do pogodzenia z istotą waloryzacji umownej, którą dopuszcza Kodeks cywilny. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, odsetki stanowią wynagrodzenie za używanie cudzych pieniędzy lub innych rzeczy zamiennych, płatne z reguły w rzeczach zamiennych tego samego rodzaju co dług główny, w stosunku do jego wysokości i czasu trwania używania (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 kwietnia 1991 r., III CZP 21/91). W przypadku innych umów cywilnoprawnych, np. umowy sprzedaży, gdy obowiązek zapłaty jest odroczony w czasie, w ogóle nie pojawia się konstrukcja odsetek kapitałowych. Stąd konieczne jest poszukiwanie innego sposobu waloryzacji przyszłego świadczenia. W przypadku umowy kredytu funkcję tę pełnią, m.in., odsetki – stąd dodatkowa waloryzacja kapitału oparta na kursie danej waluty, jest niczym nieuzasadniona oraz de facto sprzeczna z naturą kredytu oraz zasadami współżycia społecznego.
Reasumując – zasadniczą przyczyną oddalenia powództwa było niewykazanie przez stronę powodową zasadności żądania. Abstrahując nawet od kwestii prawidłowości doręczenia pozwanym oświadczenia o wypowiedzeniu, powód nie przeprowadził dowodu na okoliczność wysokości zobowiązania. Kwestię abuzywności klauzul zawartych w umowie Sad ocenił ubocznie."

Cały wyrok:
https://orzeczenia.ms.gov.pl/content/&#3...BjSef6fe6E

Wydrukuj tę wiadomość

  Santander umowa Kredyt Banku Ekstralokum - odfrankowienie.
Napisane przez: Wyrokisadowe - Wczoraj, - Forum: Kredyty we frankach - Brak odpowiedzi

Kolejne zwycięstwo z Santander wyrok z 10.10.2018 , sygn. akt I C 1461/17
Link do wyroku
https://pl.scribd.com/document/398066157...ankowienie

Wydrukuj tę wiadomość

  Frankowicz może żądać sprawdzenia, czy udzielono mu kredytu walutowego
Napisane przez: Wyrokisadowe - Wczoraj, - Forum: Kredyty we frankach - Brak odpowiedzi

wyrok z dnia 25.10.2018 r., sygn. akt I ACa 623/17.
https://www.prawo.pl/biznes/terminowa-ob...yGaDF3ZOiM

Wydrukuj tę wiadomość

  kredyt indeksowany. Przedsiębiorca kontra bank - Raiffeisen Polbank przegrał
Napisane przez: Wyrokisadowe - Wczoraj, - Forum: Kredyty we frankach - Brak odpowiedzi

Klauzule przeliczeniowe.

,, Sąd okręgowy w realiach tej sprawy, ocenił jako sprzeczną z zasadami współżycia społecznego w rozumieniu zarówno art. 58 § 2, jak i art. 353 ( 1 )k.c. i uznał, że taki zapis umowy znajdujący się w regulaminie stanowiącym integralną część umowy, czyli wprowadzający uprawnienia banku do jednostronnego regulowania wysokości rat kredytu waloryzowanego kursem CHF i wysokości całej wierzytelności poprzez wyznaczanie w tabelach kursowych kursu sprzedaży franka szwajcarskiego oraz wartości spreadu walutowego stanowiło arbitralne decyzje banku. Nietransparentność mechanizmu podejmowania tych decyzji powodowało natomiast, iż klauzula taka jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego naruszając zasadę równości stron oraz zasady słuszności kontraktowej.

i dalej.....
W związku z powyższym uznać należy, iż umowa kredytu pozostaje umową indeksowaną, ale brak jest sprecyzowanego wskaźnika waloryzacyjnego, albowiem zgodnie z nieważnym zapisem umowy takim wskaźnikiem był kurs kupna/sprzedaży waluty z tabeli walutowej prowadzonej przez bank, co powoduje, iż de facto mamy w sprawie do czynienia z kredytem udzielonym w złotych polskich o parametrach kredytu walutowego."

Treść wyroku: sygn. akt XXIII Ga 986/18
https://orzeczenia.ms.gov.pl/content/&#3...I0sfQeDBZw

Wydrukuj tę wiadomość

  Raiffeisen Polbank. Pozwał i przegrał - umowa nieważna
Napisane przez: Wyrokisadowe - Wczoraj, - Forum: Kredyty we frankach - Brak odpowiedzi

,,Umowę należało uznać za nieważną z uwagi na określenie w umowie wysokości świadczenia kredytodawcy w sposób naruszający granice swobody umów, tj. przez przyznanie jednej ze stron prawa do określenia wysokości swojego świadczenia." sygn. akt XXV C 980/17

Treść wyroku:
https://orzeczenia.ms.gov.pl/content/&#3...XyMRpKiFZA

Wydrukuj tę wiadomość

  Klauzule przeliczeniowe są niedozwolone Polbank sygn. akt I C 772/16
Napisane przez: Wyrokisadowe - Wczoraj, - Forum: Kredyty we frankach - Brak odpowiedzi

Sąd Okręgowy w Ostrołęce, wyrok z 20.02.2018, sygn. akt I C 772/16. SSO Tomasz Deptuła [Obrazek: LIKE.png](y)
,,Natomiast brak podstaw, by w miejsce abuzywnych klauzul waloryzacyjnych wprowadzać inny miernik wartości, gdyż nie istnieją przepisy, które mogłyby być stosowane w takiej sytuacji. Dlatego umowa stron nadal obowiązuje bez zmiany dalej idącej, niż uchylenie nieuczciwych klauzul. Wobec braku związania pozwanej klauzulami abuzywnymi jest ona, zgodnie z zasadą nominalizmu, zobowiązana do zwrotu kredytu w wysokości nominalnej, w określonych w umowie terminach i z oprocentowaniem wskazanym w umowie."

Sąd Apelacyjny w Białymstoku, Sygn. akt I ACa 316/18
https://orzeczenia.ms.gov.pl/content/&#3...VrH6TEMCGE

Wydrukuj tę wiadomość

  PKO BP umowa Nordea-Habitat - umowa nieważna
Napisane przez: Wyrokisadowe - Wczoraj, - Forum: Kredyty we frankach - Brak odpowiedzi

Wyrok z 20.12.2018 r., sygn. akt XVI C 2914/16

,,Zastosowanie przez Sąd w tej sytuacji normy art. 358 § 2 k.c. w myśl którego wartość waluty obcej określa się według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia wymagalności roszczenia, chyba że ustawa, orzeczenie sądowe lub czynność prawna zastrzega inaczej (nadto nieobowiązującego jeszcze w chwili zawarcia umowy – wejście w życie 24 stycznia 2009 roku), czy też art. 56 k.c., art. 354 k.c. lub art. 65 § 2 k.c., wbrew woli konsumenta, doprowadzić mogłoby do zniweczenia długoterminowego celu ustanowionego w art. 7 dyrektywy 93/13, tj. zapobieganie stałemu stosowaniu nieuczciwych warunków w umowach zawieranych przez sprzedawców i dostawców z konsumentami, co byłoby działaniem niedopuszczalnym (por. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2012 r. C-618/10).

W konsekwencji Sąd uznał, iż kwestionowane klauzule nie wiążą konsumenta, a wobec braku możliwości ich zastąpienia, w Umowie brak jakichkolwiek podstaw do ustalenia sposobu przeliczenia kwot wyrażonych w (...) na PLN i odwrotnie.
W efekcie powyższych rozważań Sąd uznał, że umowa z dnia 28 kwietnia 2008 roku, wobec braku określenia kwoty kredytu, jest umową nieważną - zgodnie z art. 58 § 1 k.c. w zw. z art. 69 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy prawo bankowe. W analizowanej sprawie abuzywność postanowień umowy odnoszących się do głównych świadczeń stron implikowała całkowitą nieważność stosunku umownego. Bez określenia bowiem kwoty kredytu nie było również możliwe ustalenie wysokości zobowiązania wzajemnego powodów a pozwalającego na ustalenie wysokości należnych od nich rat kredytowych. Sąd zobligowany był przy tym nieważność umowy wziąć pod uwagę z urzędu, uwzględniając stanowisko powodów."


Pełna treść wyroku:

https://orzeczenia.ms.gov.pl/content/&#3...W_ugTQMm3A

Wydrukuj tę wiadomość

  GetBack - akt trzeci, czyli farsa
Napisane przez: miszighan - 01-22-2019, - Forum: Obligacje Getback - Brak odpowiedzi

Szczęśliwie nie mam tego syfu ale po tym co widziałem dzisiaj to nie mam żadnych wątpliwości, że ten Getback to wałek od początku do końca i to co się dziś dzieje to walek jest nadal planowany 

https://www.parkiet.com/Wierzytelnosci/3...-zywo.html

Wydrukuj tę wiadomość

  Deutsche Bank Kredyt denominowany pozew
Napisane przez: miszighan - 01-22-2019, - Forum: Kredyty we frankach - Brak odpowiedzi

Szukam dobrego prawnika do pozwania DB kredyt denominowany  - miasto nie gra znaczenia chodzi mi aby prawnik miał doświadczenie i może jakieś wygrane sprawy chociaż w 1 instancji, badam temat od jakiegoś czasu więc jakieś typy mam ale nie zaszkodzi jeszcze tu zapytać?

Wydrukuj tę wiadomość

  Bezpłatna analiza umowy kredytu we frankach
Napisane przez: Newus999 - 01-21-2019, - Forum: Kredyty we frankach - Brak odpowiedzi

Gdzie można zrobić bezpłatną analizę umowy kredytu frankowego? W której ustalą czy mam tam zapisy niedozwolone i ile można wygrać idąć do sądu?

Wydrukuj tę wiadomość