Witaj, Gość
Musisz się zarejestrować przed napisaniem posta.

Użytkownik
  

Hasło
  

Szukaj na forum

(Zaawansowane szukanie)

Statystyki
» Użytkownicy: 376
» Najnowszy użytkownik: Wyrokisadowe
» Wątków na forum: 266
» Postów na forum: 978

Pełne statystyki

Użytkownicy online
Aktualnie jest 6 użytkowników online.
» 0 Użytkownik(ów) | 5 Gość(i)
Google

Ostatnie wątki
PKO BP kolejna przegrana ...
Forum: Kredyty we frankach
Ostatni post: Wyrokisadowe
Wczoraj,
» Odpowiedzi: 0
» Wyświetleń: 12
BTE Banku PKO BP (Nordea ...
Forum: Kredyty we frankach
Ostatni post: Wyrokisadowe
Wczoraj,
» Odpowiedzi: 0
» Wyświetleń: 4
mBank przegrywa prawomocn...
Forum: Kredyty we frankach
Ostatni post: Wyrokisadowe
Wczoraj,
» Odpowiedzi: 0
» Wyświetleń: 5
Nordea-Habitat. Bank PKO ...
Forum: Kredyty we frankach
Ostatni post: Wyrokisadowe
Wczoraj,
» Odpowiedzi: 0
» Wyświetleń: 5
Getin Bank (Metrobank) - ...
Forum: Kredyty we frankach
Ostatni post: Wyrokisadowe
Wczoraj,
» Odpowiedzi: 0
» Wyświetleń: 4
Raiffeisen Polbank Bezsku...
Forum: Kredyty we frankach
Ostatni post: Wyrokisadowe
Wczoraj,
» Odpowiedzi: 0
» Wyświetleń: 4
Getin bank - umowa nieważ...
Forum: Kredyty we frankach
Ostatni post: Wyrokisadowe
Wczoraj,
» Odpowiedzi: 0
» Wyświetleń: 4
Raiffeisen prawomocny wyr...
Forum: Kredyty we frankach
Ostatni post: Wyrokisadowe
Wczoraj,
» Odpowiedzi: 0
» Wyświetleń: 5
Getin Bank odfrankowiona ...
Forum: Kredyty we frankach
Ostatni post: Wyrokisadowe
Wczoraj,
» Odpowiedzi: 0
» Wyświetleń: 4
Deutsche Bank - umowa nie...
Forum: Kredyty we frankach
Ostatni post: Wyrokisadowe
Wczoraj,
» Odpowiedzi: 0
» Wyświetleń: 5

 
  Getin bank - kolejna odfrankowana umowy kredytowa
Napisane przez: Wyrokisadowe - Wczoraj, - Forum: Kredyty we frankach - Brak odpowiedzi

wyrok z dnia 30.08.2018 r., sygn. akt XXV C 808/17

Klauzule przeliczeniowe są niedozwolone. Zakwestionowaniu podlega cały mechanizm indeksacji.

,,§ 9 ust. 2 umowy kredytu w zakresie, w jakim przewiduje, że w dniu wypłaty kredytu lub każdej transzy kredytu kwota wypłaconych środków będzie przeliczana do CHF według kursu kupna walut obowiązującego w dniu uruchomienia środków,
-
§ 10 ust. 3 umowy kredytu w zakresie, w jakim przewiduje, że wysokość zobowiązania będzie ustalana jako równowartość wymaganej spłaty wyrażonej 
w CHF – po jej przeliczeniu według kursu sprzedaży walut."


,,..zakwestionowaniu podlega cały mechanizm indeksacji w kształcie przyjętym w wiążącej strony umowie, zbędne jest poszukiwanie odpowiedzi na możliwość ustalenia i przyjęcia innego („sprawiedliwego”) kursu dla dokonania rozliczeń między stronami, przy zachowaniu mechanizmu indeksacji."

,...brak jest jednak odpowiednich przepisów dyspozytywnych określających zasady indeksacji walutowej 
w umowach kredytu bankowego. Jednocześnie umowa może obowiązywać bez mechanizmu indeksacji, gdyż po wyeliminowaniu z niej abuzywnych postanowień dotyczących indeksacji zawiera nadal wszystkie przedmiotowo istotne elementy umowy kredytu. Nie występuje tu żadna, wymagająca uzupełnienia, luka w zakresie przeliczania świadczenia wyrażonego 
w walucie obcej na walutę polską (odmiennie niż w stanie faktycznym, w którym zapadł wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie sygn. akt II CSK 803/16 ), ponieważ przedmiotowy kredyt jest kredytem złotowym – kwota kredytu wyrażona została 
w walucie polskiej. Umowa kredytu bez mechanizmu indeksacji (waloryzacji) nie jest kontraktem z luką, lecz jest jedynie umową bez indeksacji (waloryzacji) świadczeń stron. Bez klauzul indeksacyjnych możliwe jest ustalenie wysokości zobowiązań banku 
i kredytobiorców – w świetle treści pozostałym postanowień umownych. Skoro luka w sensie prawnym w ogóle nie występuje to nie ma potrzeby jej uzupełniania. Nie zachodzi potrzeba poszukiwania innych skutków przedmiotowej czynności prawnej niż te, które wynikają 
z treści tej czynności, w brzmieniu po wyeliminowaniu z niej wyżej wskazanych bezskutecznych klauzul indeksacyjnych."

,, W ocenie Sądu, przyjęcie koncepcji, że postanowienia uznane za abuzywne nie są zastępowane żadnymi innymi normami jest prawidłowym rozwiązaniem problemu, znajdującym oparcie w przepisach prawa (art. 385 1 § 2 k.c., art. 6 ust. 1 dyrektywy nr 93/13) i potwierdzenie w poglądach judykatury. W takiej sytuacji umowa kredytu pozostaje umową kredytu bez mechanizmu indeksacji, co powoduje, że faktycznie mamy do czynienia z kredytem złotowym, ze zmiennym oprocentowaniem, na które składa się suma obowiązującej stawki DBCHF (opartej o wskaźnik LIBOR 3m) i stałej marży Banku określonej w umowie. Wyeliminowanie z umowy mechanizmu indeksacji (waloryzacji) nie powoduje zmiany charakteru zobowiązania, a jedynie prowadzi do zaprzestania waloryzacji. Konsekwencją niezwiązania powodów niedozwolonymi klauzulami umownymi jest to, że umowa kredytu jest umową wyrażającą zobowiązanie w walucie polskiej bez indeksacji do waluty obcej."

treść wyroku:
https://orzeczenia.ms.gov.pl/content/&#3...Hn3pH_ifac

Wydrukuj tę wiadomość

  Opłacalność kredytu powiązanego z kursem CHF w świetle teorii ekonomicznych i danych
Napisane przez: Wyrokisadowe - Wczoraj, - Forum: Kredyty we frankach - Brak odpowiedzi

Bardzo ciekawy artykuł
https://akademiasporufinansowego.pl/imag...Gg6fM7Ytjk

Wydrukuj tę wiadomość

  Bank przegrywa PKO BP Własny Kąt
Napisane przez: Wyrokisadowe - Wczoraj, - Forum: Kredyty we frankach - Brak odpowiedzi

wyrok z dnia 30.10.2018, sygn. XVI C 768/17. 


,,...Sąd uznał, iż kwestionowane klauzule nie wiążą konsumenta, a wobec braku możliwości ich zastąpienia, w Umowie brak jakichkolwiek podstaw do ustalenia sposobu przeliczenia kwot wyrażonych w (...) na PLN i odwrotnie."
,,Skutkiem powyższego musi być zaś uznanie, iż wszelkie kwoty świadczone przez powoda w złotych polskich stanowiły świadczenia nienależne – art. 410 § 2 k.c. Nie jest bowiem możliwe ustalenie czy świadczenia te zaspokoiły obowiązki umowne wyrażone we frankach szwajcarskich. Z kolei przyczyny nienależności świadczenia należy upatrywać w przesłance condictio indebiti, gdyż powód nie był w ogóle zobowiązany do świadczenia, skoro w wyniku stwierdzenia abuzywności klauzul przeliczeniowych ( ex tunc), umowa wiązała strony w pozostałym zakresie, lecz Bank nie spełnił swojego świadczenia (zgodnie z umową w (...)), a więc obowiązek spłaty rat kredytu także się nie uaktualnił."

wiecej:
https://orzeczenia.ms.gov.pl/content/&#3...US5SEPVYb4

Wydrukuj tę wiadomość

  Getin Noble Bank - Umowa nieważna
Napisane przez: Wyrokisadowe - Wczoraj, - Forum: Kredyty we frankach - Brak odpowiedzi

Zgodnie z art.385 1§1 kc postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny.

Unormowania zawarte w art. 385 ( 1) -385 ( 3 ) kc mają charakter szczególny w stosunku do tych przepisów, które ograniczają zakres swobody umów ze względu na zasady współżycia społecznego. Wskazuje na to przede wszystkim odwołanie się do tożsamego w istocie pojęcia dobrych obyczajów. Najważniejsze jest jednak to, iż uzasadnieniem dla ich wprowadzenia ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny był zamiar zapewnienia konsumentom bardziej skutecznej ochrony w stosunkach umownych z profesjonalistami, a przede wszystkim zaś potrzeba uwzględnienia w polskim prawie postanowień dyrektywy nr 93/13/EWG z 5 kwietnia 1993 r. o nieuczciwych warunkach w umowach konsumenckich1. Regulacja zawarta w art.385 ( 1) - 385 ( 3) kc stanowi zatem wyraz implementacji w prawie polskim przez ustawodawcę prawa unijnego w postaci powyższej dyrektywy, co rodzi określone konsekwencje dla ich wykładni. Przede wszystkim musi ona prowadzić do takich rezultatów, która pozwoli urzeczywistnić cele dyrektywy. Sądy krajowe, stosując prawo wewnętrzne, zobowiązane są tak dalece, jak jest to możliwe, by dokonywać jego wykładni w świetle brzmienia i celu rozpatrywanej dyrektywy, tak by osiągnąć przewidziany w niej rezultat, a zatem zastosować się do art.288 akapit trzeci Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej2. Ten obowiązek dokonywania wykładni prawa krajowego zgodnej z prawem Unii jest w istocie nierozerwalnie związany z systemem Traktatu, gdyż zezwala sądom krajowym na zapewnienie, w ramach ich właściwości, pełnej skuteczności prawa Unii przy rozpoznawaniu zawisłych przed nimi sporów.

wiecej:
https://orzeczenia.ms.gov.pl/content/&#3...-10-10_002

Wydrukuj tę wiadomość

  Jak obliczyć WPS w sprawie frankowej?
Napisane przez: Wyrokisadowe - Wczoraj, - Forum: Kredyty we frankach - Brak odpowiedzi

Wyliczenie tzw. wartości przedmiotu sporu w przypadku kredytów walutowych wymaga znajomości podstaw inżynierii finansowej. Niezbędna jest też wiedza z zakresu bankowości i prawa bankowego. Dotyczy to obliczania rat kredytowych, przy uwzględnieniu zmian oprocentowania czy kosztów i skutków podpisanych aneksów do umowy. Trzeba przy tym wziąć pod uwagę ewentualną karencję w spłacie rat kapitałowych. W praktyce przydatne okazuje się doświadczenie w zakresie polityki bankowej. Przeważająca większość kredytobiorców nie łączy tych wszystkich kompetencji i potrzebuje profesjonalnej pomocy. Największą szkodę może przynieść dłużnikowi źle uzasadniony pozew. Najmniejszy błąd naraża go na zaniżenie kwoty roszczenia lub uznanie jej jedynie w części.

więcej:
https://prnews.pl/obliczyc-wps-sprawie-f...k2Yqr6mPoc

Wydrukuj tę wiadomość

  Getin Bank przegrywa już masowo - kolejny wyrok
Napisane przez: Wyrokisadowe - Wczoraj, - Forum: Kredyty we frankach - Brak odpowiedzi

wyrok z dnia 26 września 2018 r., sygn. akt XXV C 690/17.

W pierwszej kolejności należało się odnieść do najdalej idącego zarzutu strony powodowej, tj. nieważności umowy ze względu na sprzeczność z art. 69 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe oraz istotą waloryzacji i naturą umowy kredytu. Zarzutów tych sąd nie podziela.

W pełni należy odwołać się w tym zakresie do poglądów wyrażonych przez Sąd Najwyższy w wyroku z 22 stycznia 2016 roku, sygn. I CSK 1049/14, w którego uzasadnieniu jednoznacznie opisano konstrukcję i dopuszczalność umowy kredytu indeksowanego.
W szczególności Sąd Najwyższy stwierdził, że jest to umowa na podstawie której „[i] Bank wydaje kredytobiorcy określoną sumę kredytową w złotych, przy czym jej wysokość jest określana (indeksowana) według kursu danej waluty (np. euro) w dniu wydania (indeksowanie do waluty obcej po cenie kupna). Ustalenie takie następuje też w celu określenia wysokości rat kredytowych, do których kredytobiorca będzie zobowiązany w okresie trwania stosunku kredytowego. W dniu płatności konkretnych rat taka rata jest przeliczana zgodnie z umową na złote stosownie do kursu danej waluty, tj. po kursie jej sprzedaży kontrahentowi banku. (…) mieści się w konstrukcji ogólnej umowy kredytu bankowego i stanowi jej możliwy wariant (art.353 1 k.c. w związku z art. 69 Prawa bankowego).[/i]

[i]treść orzeczenia[/i]
[i]https://orzeczenia.ms.gov.pl/content/&#3...ZyiZ01wVyk[/i]

Wydrukuj tę wiadomość

  BZ WBK S.A przegrywa Umowa (Kredyt Banku) nieważna
Napisane przez: Wyrokisadowe - Wczoraj, - Forum: Kredyty we frankach - Brak odpowiedzi

wyrok z 10.07.2018, sygn. akt XVIII C 1088/17. 

,....omawiana nietransparentność wzorca umownego, jakim posłużył się poprzednik prawny pozwanego, dotyczy istotnych postanowień umowy tj. tego czy jest to kredyt złotowy (w PLN) czy też walutowy (udzielony w CHF), że należy uznać umowę jako sprzeczną z ustawą tj. art. 385 § 2 kc oraz z art. 69 ust. 2 pkt. 2 Prawa bankowego, co czyni ją w całości nieważną w oparciu o przepis art. 58 § 1 kc. Umowa z 4 kwietnia 2008r. nie wskazuje bowiem w sposób jednoznaczny, dla przeciętnego, acz starannego konsumenta, kwoty i waluty udzielonego kredytu (czy jest to kwota 275.000 PLN czy jej równowartość w CHF). O sprzeczności czynności prawnej z ustawą można w cywilistyce mówić zaś także wówczas, gdy czynność nie zawiera treści lub innych elementów objętych nakazem wynikającym z normy prawnej (tak: SA w K. w wyroku z 19 stycznia 2018r., I ACa 632/17, publ. Lex), co ma miejsce w niniejszej sprawie.

Wskazać również należy, że umowa kredytu skonstruowana w powyższy sposób zawiera również inne odstępstwa od definicji legalnej zawartej w prawie bankowym, co czyni ją nieważną w oparciu o treść art. 58 § 1 kc. Do wymienionych już wyżej essentialia negotii umowy kredytu bankowego należy określenie kwoty kredytu, waluty kredytu, określenie oprocentowania i zasad jego zmiany, cel kredytu i wysokość prowizji. Zobowiązanie kredytobiorcy polega na spłacie wykorzystanej części kredytu z odsetkami i zapłacie umówionej prowizji. W tej sprawie wartość kredytu (w § 2 ust. 1) i wypłata kredytu (w § 4 ust. 1 a) zostały wyrażone w złotych, natomiast ustalenie wysokości raty kapitałowo – odsetkowej odnosiło się do waluty obcej CHF. W tej sytuacji kredytobiorca nigdy nie spłaca nominalnej wartości kredytu, gdyż z uwagi na różnice kursowe (w momencie przeliczenia wartości kredytu na CHF w dacie jego wykorzystania i z daty przeliczenia raty wyrażonej w CHF na PLN w dacie spłaty), jak i zastosowany mechanizm spreadu walutowego (zastosowania kursu kupna waluty w momencie przeliczenia wartości kredytu na CHF oraz kursu sprzedaży waluty w momencie spłaty raty), zawsze będzie to inna kwota. Cecha ta stanowi zaś znaczące odejście od ustawowej konstrukcji kredytu, której elementem przedmiotowo istotnym jest obowiązek zwrotu kwoty otrzymanej. Fakt ten wynika z włączenia do umowy klauzuli waloryzacyjnej, która powoduje, że wysokość zobowiązania wyrażonego w walucie polskiej jest modyfikowana innym miernikiem wartości. Włączenie zaś do umowy takiej klauzuli wprowadza szereg problemów związanych m.in. z przełamaniem zasady określoności świadczenia, obarczenie kredytobiorcy nieograniczonym ryzykiem kursowym, a także możliwości naruszenia przepisów o odsetkach maksymalnych. Aby można mówić o ważnej umowie kredytu, na tle art. 69 ust. 1 i 2 Prawa bankowego, musi występować tożsamość pomiędzy kwotą i walutą kredytu, kwotą środków pieniężnych oddanych do dyspozycji kredytobiorcy oraz kwotą jaką kredytobiorca zobowiązany jest zwrócić bankowi wraz z odsetkami (tak: SA w Białymstoku w uzasadnieniu wyroku z 17.01.2018r., I ACa 674/17, publ. Lex). W ocenie Sądu, z przyczyn już wyżej omówionych, zasada ta nie została zachowana w przypadku umowy kredytowej z 4 kwietnia 2008r., a zatem należało uznać, że jest ona nieważna jako sprzeczna z przepisami ustawy (art. 69 ust. 1 i 2 Prawa bankowego w zw. z art. 58 § 1 kc)."


pełna treść wyroku:
https://orzeczenia.ms.gov.pl/content/&#3...Rke7fNasmg

Wydrukuj tę wiadomość

  Prawomocny wyrok Raiffeisen Polbank - Pozwał i przegrał
Napisane przez: Wyrokisadowe - Wczoraj, - Forum: Kredyty we frankach - Brak odpowiedzi

Sąd Apelacyjny w Warszawie, wyrok z 10.12.2018, sygn. akt VI ACa 1109/17. 

Wyrok w I instancji
Sądu Okręgowego dla Warszawy-Pragi, wyrok z dnia 07.04.2017, sygn. akt III C 1655/16. 


https://pl.scribd.com/document/398067593...-niewaz-na

Wydrukuj tę wiadomość

  Istotny pogląd Prezesa UOKiK ws. dotyczącej przesłanek zmiany oprocentowania.
Napisane przez: Wyrokisadowe - Wczoraj, - Forum: Kredyty we frankach - Brak odpowiedzi

,,Zmiana wysokości oprocentowania Kredytu może nastąpić w przypadku zmiany stopy referencyjnej określonej dla danej waluty oraz zmiany parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego w kraju (lub krajów zrzeszonych w Unii Europejskiej), którego waluta jest podstawą waloryzacji.”


https://finanse.uokik.gov.pl/__data/asse...Kj_iBQ9QYQ

Wydrukuj tę wiadomość

  PKO BP (umowa denominowana) - umowa jest nieważna w całości
Napisane przez: Wyrokisadowe - Wczoraj, - Forum: Kredyty we frankach - Brak odpowiedzi

Waży wyrok sygn. akt X C 3392/17. 

a tutaj jeszcze istotny pogląd w tej sprawie 

https://uokik.gov.pl/istotny_poglad_w_sp...s_id=14190

Wydrukuj tę wiadomość